Menu
Toutes les réponses à vos questions sur l'acier vert Kloeckner & Co

VEELGESTELDE VRAGEN & WOORDENLIJST

Krijg antwoord op veelgestelde vragen over groen staal en duurzaamheid, en een korte uitleg over de belangrijkste begrippen.


VEELGESTELDE VRAGEN

Op dit moment bestaat er geen universele definitie van groen staal. Het wordt vaak als overkoepelend begrip gebruikt voor alle soorten staal waarbij de productie tot minder CO2-uitstoot leidt. Wij vinden dat alleen staal met de kleinst mogelijke koolstofemissies 'groen' mag worden genoemd. Dat is staal dat wordt geproduceerd met direct-gereduceerd ijzer + groene waterstof of een vlamboogoven + 100% schroot en hernieuwbare energie om zo min mogelijk emissies te creëren. Ander staal met lagere emissies noemen we 'koolstofarm'.

Groen staal uit schroot en andere koolstofarme staalproducten zijn vandaag de dag al beschikbaar – zeker waar het om lang staal gaat. Groen staal uit groene waterstof bevindt zich in een proefstadium. We verwachten dat dit in 2024/25 commercieel wordt opgepakt. Het kost tijd om de volumes op te schalen, aangezien het hiervoor nodig is dat a) gevestigde staalproducenten hun productieprocessen aanpassen of b) dat nieuwe spelers met nieuwe technologieën (zoals H2 Green Steel) een industriële productie-omvang bereiken.

Groen staal uit schroot en andere koolstofarme staalproducten zijn nu al in industriële hoeveelheden leverbaar door Kloeckner. Dankzij belangrijke samenwerkingen, zullen wij de eersten zijn die tegen 2025 jaarlijks >250,000 ton groen staal uit waterstof verkopen.

Studies en de eerste proefprojecten wijzen echter op een aanzienlijke meerprijs als gevolg van hogere productiekosten en een initiële schaarste.

Op dit moment bestaat er geen enkel label of keurmerk waarmee klanten kunnen aantonen dat ze groen staal hebben gekocht. Sommige producenten laten hun staal als 'groen' certificeren, maar de certificeringen verschillen van elkaar en zijn lastig te vergelijken. Wij willen dit makkelijker maken voor klanten en hebben daarom een universele norm en keurmerk ontwikkeld.

Wij proberen klanten op drie manieren te ondersteunen: 1. We helpen hen het veranderende staallandschap en de betekenis hiervan voor hun organisatie beter te begrijpen. 2. We willen de transparantie voor hen verbeteren door de emissies van onze staalproducten over de gehele toeleveringsketen te volgen. 3. Dankzij langdurige samenwerkingen, verzekeren we hen van betrouwbare hoeveelheden groen staal en andere koolstofarme staalproducten waar lastig aan te komen is; ook in tijden van schaarste.

Hoeveel uitstoot er precies wordt bespaard met groen staal hangt af van het uitgangspunt. Als we uitgaan van een gemiddelde ton plat staal uit een hoogoven, kan groen staal de uitstoot in toepassingsgebied 1 en 2 tot ~95% verminderen. Koolstofarm staal uit een vlamboogoven bereikt een vermindering van 45%, terwijl op schroot gebaseerd staal uit een vlamboogoven de uitstoot met ~75% vermindert.

Wij hanteren geen minimale afname. Het algehele marktvolume en de hoeveelheid die we kunnen produceren zal echter minder hoog zijn dan de vraag naar groen staal en andere koolstofarme producten. Hoe sneller u contact met ons opneemt, hoe groter uw kans op vroege toegang en grotere hoeveelheden.

In de toekomst zullen groen staal en andere koolstofarme producten waarschijnlijk op spotmarkten verkrijgbaar zijn. Voor die eerste categorie zal dit een aantal jaren duren, aangezien de productie nog wordt opgeschaald en de ingeplande volumes nu al vooraf worden aangekocht. Voor beide varianten zal het aanvankelijk lastig zijn om ervoor te zorgen dat u daadwerkelijk krijgt wat u wilt.

Wij werken met onze leveranciers samen aan transparantie over de uitstootintensiteit van onze koolstofarme staalproducten. Deze informatie controleren we en geven we aan onze klanten door. We maken alle gegevens over de uitstoot van wieg tot poort openbaar.

Het vermijden en reduceren van uitstoot krijgt van ons hoogste prioriteit. We hebben ambitieuze reductiedoelstellingen opgesteld die SBTi-gecertificeerd zijn en Wwe zijn zelf al CO2-neutraal. Om dit te bewerkstelligen maken we gebruik van hoogwaardige, gecertificeerde compensatiemogelijkheden.Voor de planeet is compensatie immers niet hetzelfde als daadwerkelijke verlaging van uitstoot. 

*Science Based Targets initiative, de belangrijkste certificering voor CO2-reductiedoelstellingen van bedrijven. Dit initiatief werkt nauw samen met het Carbon Disclosure Project en het GHG Protocol.

WOORDENLIJST


Term / Definitie

Term

Definitie


1,5 °C-route

Route voor uitstootreductie die ertoe leidt dat de aarde 1,5 °Celsius opwarmt ten opzichte van pre-industriële niveaus; het doel van het Akkoord van Parijs. 


Akkoord van Parijs

Wettelijk bindend, internationaal verdrag dat in 2015 werd ondertekend om de opwarming van de aarde te beperken tot een waarde onder de 2, en bij voorkeur niet meer dan 1,5° Celsius ten opzichte van pre-industriële niveaus. Om dit te bereiken, trachten deelnemende landen de wereld tegen het midden van de eeuw klimaatneutraal te maken. 


Baanbrekende technologieën

Technologieën waarmee koolstofarm staal wordt geproduceerd op een manier die radicaal afwijkt van conventionele technologieën waarbij hoogovens, direct-gereduceerd ijzer of vlamboogovens worden gebruikt.


Broeikasgassen

Broeikasgassen omvatten CO2, CH4, N2O, HCFs, PFCs, SF6, NF3. All GHGs are converted into CO2 equivalents.


CO2-neutraal staal

Staal dat geproduceerd wordt zonder enige uitstoot van koolstof. Dit legt de lat heel hoog en het is ingewikkeld om een productiemethode te ontwerpen waarmee dit op korte termijn mogelijk zou kunnen worden.


CO2-voetafdruk van een product

Koolstofuitstoot die een product gedurende zijn gehele levenscyclus veroorzaakt.


Compensatie (= neutralisatie)

Aanschaf van compensatiecertificering om emissies elders te compenseren, en het gebruik van deze certificering om de CO2-voetafdruk van een bedrijf te verlagen. Compensatie kan niet van de CO2-balans van het bedrijf worden afgetrokken, maar moet apart worden gerapporteerd. Het telt niet mee voor de fysieke CO2-reductie die nodig is om aan wetenschappelijk onderbouwde doelen te voldoen. 


Corporate carbon footprint (CCF; vertaald: CO2-voetafdruk van een bedrijf)

De CO2 die door een bedrijf in een bepaald jaar over de gehele waardeketen wordt uitgestoten. 


Corporate social responsibility (CSR; vertaald: maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Het integreren van maatschappelijke belangen en milieu-aspecten in de bedrijfsactiviteiten van een onderneming en diens interactie met belanghebbenden.


Direct-gereduceerd ijzer

Direct-gereduceerd ijzer wordt middels directe reductie uit ijzererts geproduceerd. Meestal wordt er een gas of elementaire koolstof als reducerende stof gebruikt. In het verleden was dat voornamelijk natuurlijk gas of steenkool. In de toekomst kan hiervoor waterstof worden ingezet.


Emissies/uitstoot

Kort voor 'emissie of uitstoot van broeikasgassen'.


Environmental/social/
governance (ESG; vertaald: milieu/sociaal/bestuur)

Niet-financiële factoren in een bedrijfsstrategie en-rapportage krijgen steeds meer aandacht van investeerders wanneer zij de performance van een bedrijf evalueren.


GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol; vertaald: broeikasgas-protocol)

Het GHG Protocol is de belangrijkste organisatie voor CO2-berekeningen en wordt aangevoerd door het World Resources Institute. De organisatie werkt nauw samen met het Carbon Disclosure Project en het Science Based Targets initiative.


Greenwashing

Het doen van valse of misleidende beweringen over de milieu-gerelateerde voordelen van een product, dienst, technologie, etc.


Hoogoven

Hoogovens vormen een van de twee gebruikelijkste productieroutes voor staal, met name in Europa en Azië. De uitstoot van een hoogoven is ruim twee keer zo hoog als die van een vlamboogoven. 


Klimaatneutraal/
energieneutraal

Toestand waarbij bedrijfsactiviteiten geen netto effect op het klimaat hebben. Dit omvat het uit de atmosfeer verwijderen van resterende broeikasgassen waarvan de uitstoot niet te vermijden valt. De termen klimaat- of energieneutraal (netto nul) worden doorgaans als synoniem gebruikt. Klimaatneutraliteit houdt ook rekening met regionale of plaatselijke bio-geofysische effecten op het klimaat, hoewel deze bij de meeste bedrijven niet voorkomen. 


Klimaatpositief

Toestand waarbij bedrijfsactiviteiten meer broeikasgassen uit de atmosfeer verwijderen dan zij uitstoten. 


Levenscyclusanalyse

Analyse van de impact die een product gedurende zijn gehele levenscyclus op het milieu heeft.


Reductie

Het proces van het elimineren van emissies die in de atmosfeer belanden; d.w.z. door processen of activiteiten die fysiek minder of geen broeikasgassen uitstoten.


Reductie

Combinatie van vermijden, reduceren en verwijderen. De term wordt alleen gebruikt in 'reductiecurve'. 


Route voor minder dan 2 graden (Well below 2 degrees; WB2D/1,5°C)

Route voor uitstootreductie met het doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius ten opzichte van pre-industriële niveaus, zoals nagestreefd wordt middels het Akkoord van Parijs.


SBTi

Science Based Targets initiative (vertaald: initiatief voor wetenschappelijk onderbouwde doelen). De belangrijkste certificering van CO2-reductiedoelstellingen van bedrijven. Dit initiatief werkt nauw samen met het Carbon Disclosure Project en het GHG Protocol.


Toepassing 1

Directe uitstoot uit de eigen bedrijfsfaciliteiten en -voertuigen.


Toepassing 2

Indirecte uitstoot uit aangeschafte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling die door het bedrijf zelf wordt gebruikt.


Toepassing 3 Stroomafwaarts

Indirecte uitstoot die ontstaat bij het gebruik van de producten (waaronder distributie, levensduur, etc.). 


Toepassing 3 Stroomopwaarts

Indirecte uitstoot die in de toeleveringsketen ontstaat (aangeschafte goederen en diensten, transport en distributie, zakenreizen, etc.).


Verwijdering

Het fysiek uit de atmosfeer verwijderen of vastleggen van broeikasgassen middels specifieke interventies, zoals het opnemen en vastleggen van CO2 of het aanleggen van bossen.


Vlamboogoven

Vlamboogovens vormen een van de twee gebruikelijkste productieroutes voor staal. In de VS zijn deze gebruikelijker dan hoogovens, welke in Europa en Azië de belangrijkste route vormen. De uitstoot van een vlamboogoven is zo'n 45% lager dan die van een hoogoven.


Waterstof

Bij de inzet van nieuwe technologieën is waterstof een belangrijke factor die het mogelijk maakt om de uitstoot van broeikasgassen uit de ijzer- en staalindustrie aanzienlijk te verminderen.


Groen staal

L'acier vert Kloeckner Metals Frarnce
Onze categorieën

Kloeckner à créer une classification de la production d'acier vert
Onze initiatieven

Les initiatives RSE de Kloeckner Metals France
Onze partners

Nos partenaires internationaux dans notre démarche de développement durable
Contact

Contactez-nous si vous avez des questions qui concerne notre classification