Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Kloeckner Metals ODS Belgium

Art. 1 Toepasselijkheid en afwijkingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht deze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op dokumenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

Art. 2 Offerte en orderbevestiging

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elke overgemaakt order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestigingen dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging.

Art. 3 Monsters, beschrijvingen, enz.

Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende omschrijving van onze produkten en kunnen eventuele afwijkingen ervan van welke aard dan ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of de schadevergoeding te vorderen.

Art. 4 Leveringstermijn

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Zelfs in dit laatste geval kan, behoudens grove fout in hoofde van de leidende organen van onze vennootschap, vertraging in levering slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd. In elk geval zal het bedrag van deze vergoeding nooit 10% van de globale prijs mogen overschrijden. Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, zullen wij in dat geval van buitengewone omstandigheden, zoals gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoersapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van produktie, tekortkoming door onze onderleveranciers, enz., deze opsomming zijnde niet beperkend, steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorsen totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop  te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het andere geval de koper enigerlei recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden.

Art. 5 Transport, risico en afneming

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren onze leveringen steeds franco. De aan te wijzen losplaats zal op normale wijze langs verharde weg voor vrachtauto's bereikbaar moeten zijn. Is een en ander niet het geval dan kunnen wij de daardoor noodzakelijke extra kosten in rekening brengen en/of opschorten tot aan de omschreven voorwaarde is voldaan. De aflading c.q. lossing wordt door de wederpartij verzorgd, zodat de wederpartij personeel en hulpmiddelen daartoe ter beschikking stelt.

Art. 6 Eigendomsvoorbehoud

Het is de koper verboden de geleverde waarden aan een derde in pand te geven of te verkopen voordat de desbetreffende fakturen volledig betaald werden. In geval van wanprestatie, of niet betaling van enige vervallen faktuur, is de verkoper gerechtigd om eenzijdig en van rechtswege de onmiddellijke ontbinding te vorderen van de overeenkomst. De verkoper zal hiertoe bij ter post aangetekende brief de koper uitdrukkelijk in gebreke stellen, waarna de koper onmiddellijk zal gehouden zijn om de geleverde materialen op de zetel van de verkoper terug te brengen, dewelke zijn rechten op schadevergoeding zal kunnen doen gelden. Huidige clausule geldt als wet en is uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen. De wederpartij is wel bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening het gekochte te verwerken.

Art. 7 Garantie en klachten

Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden onze goederen gewaarborgd tegen zichtbare gebreken gedurende acht dagen en onzichtbare gebreken gedurende zes maanden. De toepasselijke garantietermijn loopt telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd werden of hadden dienen afgenomen te worden. Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gericht te worden aan ons kantoor te Antwerpen. Nochtans zal elke garantie komen te vervallen; in geval van zichtbare gebreken, indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd opgevold of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot kostenloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding uit welke oorzaak ook, te kunnen gehouden zijn. Ruimere aanspraken kunnen slechts dan tegen ons geldend gemaakt worden indien het gaat om verborgen gebreken en bewezen wordt dat deze bij de leidende organen van onze vennootschap bekend waren.

Art. 8 Prijzen

Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan - zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn - onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de valutanotering, verhogingen van de lonen of van de prijs van grondstoffen of ingevolge maatregelen van eigen of vreemde overheid zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan onze koper door te berekenen.

Art. 9 Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van elk gefaktureerd bedrag, taks inbegrepen, te geschieden te Antwerpen, zonder korting, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.

Art. 10 Wanbetaling

Op alle bedragen die op de vervaldatum niet vereffend zijn is er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een rente verschuldigd van 10% per jaar.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag tengevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigde saldo, na vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden bij wijze van conventioneel verhogingsbeding met 15% met een minimum van 50 € en een maximum van 1.900 €, onverminderd rente en kosten en zelfs bij toekenning van termijnen en respijt.

Art. 11 Bevoegdheid

Alle geschillen, waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.